Glocal Development Talks!

Skrivet av Cecilia

Det är dags för utvecklingssamtal! Svalorna vill nu bjuda in er alla till fyra spännande dagar med fokus på just utveckling och bistånd i Lund den 20-23 september 2015. Vi lovar spännande gäster och diskussioner om Sveriges Politik för Global Utveckling (PGU), feministisk utrikespolitik och klimaträttvisa! Välkommen!

 

Det är intressanta skiften som sker inom biståndet globalt och i Sverige just nu. 2015 är året då milleniemålen går ut och arbetet med att formulera en ny hållbar global utvecklingsagenda är snart avslutad. Det är en omfattande process som pågår världen över både att analysera den måluppfyllnad som har skett, formulera och åtgärda de glapp som milleniemålen inte lyckades nå, och att kunna mobilisera kring relevanta och inspirerande mål som behövs för framtiden. Skiftena syns även i Sverige, där vi börjar se den nya regeringens prioriteringar, som avspeglar sig i utrikespolitiska frågor och utvecklingssamarbete, och i satsningar och prioriteringsområden för UD, Sida och Forum Syd. Återinförandet av Politik för Global Utveckling, en regering som positionerat sig som feministisk, samt förhandlingar inför klimattoppmötet i COP21 i Paris, är arbete som skapar nya möjligheter till förändring och till alternativ.

En ytterligare dimension av dagens bistånds- och utrikespolitik är det skifte som pågår i Syd där medelinkomstländer och aspirerande sådana är alltmer centrala aktörer. Samtidigt ökar klyftorna inom länderna vilket bland annat syns på Human Development Index. Skiftet ställer frågor kring hur Sverige förhåller sig till bistånd till medelinkomstländer, till de ökade ojämlikheterna inom länder och till stöd för civilsamhällen inom och mellan länder.

Svalorna Indien Bangladesh bildades 1959 och har därför en förmåga till tillbakablickande. Vi har kunnat följa biståndets svängningar och olika ”trender” i utvecklingsfrågor- och samarbeten, och inte minst den politiska utvecklingen i Indien och Bangladesh. Svalorna är inspirerade och ser de påtalade skiftena som positiva förändringar inom bistånds- och utrikespolitik för att öka rättvisa, minska fattigdom och förändra ojämlika maktrelationer. Dock står det i kontrast till ökade ojämlikheter och civilsamhällens allt mer utsatta läge i många delar av världen.  Med bakgrund av de långsiktiga partnerskap vi har med organisationer och rörelser i Sydasien och den dialog vi för med partners, så vill vi uppmärksamma de processer som är i rörelse just nu, och föra ett samtal kring dem utifrån tre tematiska områden. Vi har valt att fokusera Glocal Development Talks! på Sveriges Politik för Global Utveckling, vår feministiska utrikespolitik, samt klimaträttvisa, då det är ämnen som påverkar våra partnerorganisationer och den kontexten de arbetar i och är ämnen som är återkommande i våra samarbeten, nu senaste under vårt regionala möte i november i Kotagiri i södra Indien. Genom att bjuda in representanter från våra partnerorganisationer till Sverige hoppas vi på ett ömsesidigt utbyte där vi kan diskutera lokala frågor på en global nivå, och på så sätt identifiera frågor eller sakområden som bör lyftas närmare beslutsfattare och kan ge avtryck i den pågående debatten och fokusskifte. Vi vill också att sakkunniga på området kan dela med sig av sin specialkunskap och av sina reflektioner kring de pågående globala processerna för att stärka det ömsesidiga lärandet.

 

Politik för Global Utveckling

Politik för Global Utveckling (PGU) har återigen lyfts på agendan av den svenska regeringen. När den första gången beslutades 2003 var Sverige en pionjär på att ta detta helhetsgrepp för att globala frågor skall genomsyra alla politikområden och att svensk politik i ökad grad skall bidra till rättvisa och hållbar utveckling. Sedan regeringsskiftet har återigen PGU fått ny prioritet för beslutsfattare och även inom EU finns en ”Policy Coherence for Development” som Sverige aktivt påverkar. Mot bakgrund av Statskontorets utredning 2014 och dess rekommendationer, har varje departement fått i uppgift att ta fram en handlingsplan för att förtydliga och konkretisera den vision som PGU står för. Att ha ett starkt fattigdoms- och hållbarhetsperspektiv inom alla områden skapar också målkonflikter och dilemman som civil samhället har lyft fram i olika dialogmöten.  Samtidigt öppnas nya möjligheter upp för alternativa utvecklingsstrategier både i globala Nord och i globala Syd.

Glocal Development Talks! vill diskutera hur PGU och den nya biståndspolitiken med reflektioner till de nya hållbara utvecklingsmålen kommer att påverka områden såsom jämställdhet, matsuveränitet och klimat. En central fråga för civilsamhället är hur skiftena i mål och politik kommer att påverka riktlinjerna och stödet till samarbetspartner i globala Syd och partners arbete på gräsrotsnivå med frågor kopplade till rättigheter, deltagande, och ägande.

 

Feministisk utrikespolitik

Sverige har sedan lång tid tillbaka arbetat med jämställdhetsfrågor och kvinnors rättigheter inom biståndet. Det är fortfarande ett högt prioriterat område med tydliga krav på att jämställdhetsaspekten måste beaktas inom alla projekt och verksamheter. Vid regeringsskiftet togs ett nytt och unikt steg att ett feministiskt perspektiv skall genomsyra den svenska utrikespolitiken. Att driva feminism och ökad jämställdhet som ett uttalat mål för internationella relationer och i dialogen mellan stat och stat ger en stor potential för social och ekonomisk förändring i globala samarbeten. Det finns givetvis en hel del som behöver förtydligas och klargöras vad en feministisk utrikespolitik betyder i praktiken exempelvis vad det gäller egen försörjning, självbestämmande, demokratiseringsprocesser och våld emot kvinnor. Detta blir extra intressant i relation till länder såsom Indien och Bangladesh med minskat demokratiskt utrymme och en pågående debatt om strukturer kring genus.  Likväl ser vi idag hur det demokratiska utrymmet påverkas och förhindras i Europa med ökad främlingsfientlighet och utanförskap.

Glocal Development Talks! vill diskutera hur en feministisk utrikespolitik förhåller sig till biståndet och hur utvecklingssamarbete med betoning på jämställdhet ger avtryck i globala Syd både i praktiken och i synen på maktrelationer. Hur ser våra samarbetspartners på sitt arbete med jämställdhet och intersektionalitet?

 

Klimaträttvisa

År 2015 präglas av flertalet förhandlingar kring klimatfrågor, och politiken som förs i dessa förhandlingar tenderar att domineras av diskussioner kring energiomställning och utsläppsnivåer. Under Glocal Development Talks! vill vi lyfta klimatförändringarna både ur ett rättvise- och ett rättighetsbaserat perspektiv och på så sätt tala om de förändringar som måste till för ett mer hållbart samhälle rent strukturellt. Här spelar demokrati, deltagande och jämställdhet en stor roll och ett tydligt exempel blir arbetet för matsuveränitet, som Svalornas partnerorganisationer har mångårig erfarenhet av. I arbetet inför de nya milleniemålen finns en uttalad ambition till ett mer holistiskt synsätt på utveckling och fattigdomsbekämpning. Med avstamp i det vill vi diskutera hur Sveriges arbete för ett mer ekologiskt hållbart samhälle ser ut, och vilken påverkan det har internationellt. Ökar Sveriges prioriteringar och strategier för klimatarbete idag respekten för de mänskliga rättigheterna?

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>