Partners och program i Indien

Svalorna arbetar tillsammans med olika partnerorganisationer med fyra program i Indien. Programmen finns från norra till södra Indien och handlar om matsuveränitet, skogsrättigheter, marginaliserade gruppers rättigheter och miljö. Läs mer om programmen nedan.

Dalitkvinnors matsäkerhet
Program: Dalit women’s right to farming and food security
Partnerorganisationer: Women’s Collective

Under 2013 startar Svalornas nya genusprogram i Indien. Svalorna har dock sedan 2011 samarbetat med Women’s Collective i Tamil Nadu i södra Indien. Women’s Collective har en gedigen erfarenhet av att arbeta med marginaliserade kvinnors rättigheter. Med 18 års erfarenhet av rättighetsarbete med och för kvinnor samt åtta års erfarenhet av att stärka kvinnor i jordbruket är vi mycket stolta över att få samarbeta med Women’s Collective.  Programmet fokuserar på småskaligt jordbruk och man jobbar mot den ökade urbaniseringen i dagens Indien där fokus alltmer riktas mot storskaligt jordbruk med bruk av stora mängder bekämpningsmedel och odling av genmodifierade grödor som följd. Utvecklingen leder till att många män tvingas till städerna i jakt på jobb och kvar i det småskaliga jordbruket, och i många fall fattigdomen, blir kvinnor. Det faktum att
Women´s Collective finns i cirka 1000 byar runt om i Tamil Nadu-regionen gör att de blir en stark röst vad gäller påverkansarbete i regionen och man jobbar för att kvinnor ska få större inflytande i politiken.

Jordbruk är den absolut största sysselsättningen i regionen och bland mängden av bönder som finns är det många som lever under extremt knappa förhållanden, många av dem är landlösa. 75 % av Indiens arbetsföra kvinnor arbetar inom jordbruket. Globaliseringen och Indiens snabba ekonomiska utveckling har lett till en rad problem som försvårar livet för kvinnorna i jordbruket. Utvecklingen i Indien går också mot att odla mer spannmål för export och mindre för att mätta den egna befolkningen vilket leder till att fler människor går hungriga. Genom att kvinnor i genusprogrammet organiserar sig i kollektivt jordbruk och odlar ekologiska matgrödor försöker man stoppa utvecklingen och öka böndernas möjligheter till självbestämmande.

Läs mer på Women’s Collectives hemsida: womenscollective.net


Matsuveränitet för Indiens mest marginaliserade
Program: Empowerment and Food Sovereignty
Partnerorganisationer: MINI-nätverket genom DDS

Svalorna Indien Bangladesh började samarbeta med ”Millet Network of India” – (MINI) genom organisationen ”Deccan Development Society” (DDS) 2008. Sedan dess har vi fördjupat samarbetet i frågor som rör ekologiskt jordbruk, matsuveränitet och millets (ett samlingsnamn för olika grödor, såsom sorgum och hirs). MINI arbetar med att sprida den kunskap som fattiga bönder har om värdet av millets. Dessa människor har odlat millets i generationer och har kunskap om dess fördelar för hälsa, matsuveränitet och miljö. Då millets är mycket mer näringsrikt än ris och vete, som idag anses som basföda i Indien, är det viktigt att sprida framför allt till Indiens fattiga. Millets kan odlas i torr mark, nästan helt utan vatten eller gödsel. Till skillnad från ris, som växer i stående vatten och avger växthusgaser, är millets en klimatsmart gröda.

Kvinna på sitt millets-fält i Andhra Pradesh. Foto: Kristin Ivarsson MINI anser att millets är mer än bara en gröda – det är ett koncept där fattiga och marginaliserade människors kunskap lyfts fram. Med detta som en grund har programmet “Empowerment and Food Sovereignty” utformats och inom ramen för det programmet arbetar Svalorna tillsammans med MINI aktivt med spridningen av millet som ett sätt att nå matsuveränitet (fattiga människors rätt till kontroll över sin matsituation). Svalorna stödjer framför allt MINI:s påverkansarbete där ett av målen är att inkludera millet i det allmänna matdistributionsprogrammet.för människor under fattigdomsgränsen i Indien. Inom Svalornas och MINI:s gemensamma program är arbete på gräsrotsnivå länkat till påverkansarbete på nationell och regional nivå. Rätten att kunna påverka sin egen matsituation är en stor del i kampen att minska den fattigdom som många i Indien idag lever i.

Under 2010 och början av 2011 nåddes stora framgångar. MINI har arbetat mycket med att påverka politiker på alla nivåer för att förespråka millets och mycket tyder på att två av de viktigaste frågorna – att inkludera millets i det allmänna matdistributionsprogrammet och att upphandlingen av mat ska decentraliseras kommer att ingå i den nya lagen om matsäkerhet i Indien.

Läs mer om DDS och MINI på deras hemsidor:
www.ddsindia.com
www.milletindia.org

Läs hela programdokumentet här.

 

Kampen för skogsrättigheter
Program: Agency & Forest Rights – A programme for communities in the Himalayan region of India to claim and access rights over natural resources
Partnerorganisationer: SOPHIA och UYRDC

Svalorna arbetar tillsammans med organisationerna SOPHIA och UYRDC i delstaten Uttarakhand i norra Indien i programmet Agency & Forest Rights. Programmet syftar till att stödja grupper som lever i och av Himalayas skogar att hävda sina rättigheter. En viktig del av arbetet handlar om att implementera och tillämpa lagen. För att nå målet utbildas målgruppen om sina rättigheter. Samarbetsorganisationerna arrangerar också möten med delstatsrepresentanter och anordnar mediakampanjer.

Van Gujjar-man. Foto: Kristin IvarssonSOPHIA arbetar med och för gruppen Van Gujjarerna. Van Gujjarerna är nomader som tillsammans med sina bufflar lever i skogarna i Uttrakhand och Uttar Pradesh. Sedan flera år tillbaka är deras existens i skogarna hotad. De fick inte längre vistas i skogarna och i många fall blev de tilldelade en bit land att bruka istället. Problemet är att Van Gujjarerna aldrig varit bönder och att bruka jord var därför helt nytt för dem. 2008 trädde dock en ny lag i kraft (lagen om rätten till skog) . Denna lag ger Van Gujjarerna, och andra folk, rätt att leva i och av skogarna. En viktig del av arbetet i programmet handlar om arbeta för att lagen ska implementeras och tillämpas. Den nya lagstiftningen kräver att grupper ska kunna bevisa att de levt i skogarna i 75 år eller tre generationer tillbaka. SOPHIA stödjer Van Gujjarerna i detta arbete.

Svalorna började samarbeta med UYRDC 2010. De arbetar för att de traditionella system och institutioner deras målgrupp har för att tillsammans ta hand om skogarna, ska bli erkända av staten.

Läs mer om SOPHIA och UYRDC på deras hemsidor:
www.sophiaindia.org
www.uyrdc.org

Läs hela programdokumentet här.


Kampen för marginaliserade gruppers rättigheter

Partnerorganisation: Evidence

Thilagam, Andal och Kathir utanför Evidence kontor. Foto: Kristin Ivarsson

Svalorna har ända sedan början av 1960-talet arbetat med marginaliserade grupper och stött deras kamp i det indiska samhället.

Svalorna arbetar tillsammans med organisationen Evidence mot kastbaserad diskriminering.

 

 

 

 

Läs mer om Evidence på deras hemsida:
http://evidence.org.in

 

En annan utveckling i Western Ghats – stöd till miljörörelsen i Indien
Program: On the move to Another development in Western Ghats – A programme to support Save Western Ghats Movement to advocate for the rights and livelihoods of people in Western Ghats
Partnerorganisationer: Save Western Ghats Movement genom Keystone Foundation

Thilagam, Andal och Kathir utanför Evidence kontor. Foto: Kristin IvarssonWestern Ghats är en bergskedja som sträcker sig på den västra sidan av indiska halvön. Försörjningen för människorna som lever i bergskedjan, många av dem ursprungsfolk, är hotad av gruvdrift, skövling, dammbyggen, föroreningar och andra miljöhot. Folkrörelsen Save Western Ghats Movement (SWGM) arbetar för att förändra denna utveckling mot en mer människo- och miljöfokuserad sådan. Rörelsen startade för över 20 år sedan med en historisk vandring där människor från norra och södra delen av Western Ghats vandrade längst hela bergskedjan och möttes på mitten. Under vägen informerade de om miljöhoten. Keystone Foundation, som är en gammal partner till Svalorna är mycket aktiv i SWGM och är en del av styrgruppen samt fungerar som rörelsens sekretariat. Under 2010 utvecklades ett program med syfte att stödja SWGM att på lokal och nationell nivå arbeta för att skydda bergskedjan och människorna som lever där.

Under 2010 inledde rörelsen en dialog med dåvarande miljöministern Jairam Ramesh. Detta resulterade i att en expertpanel utsågs med syfte att se över hur Western Ghats kan skyddas från miljöförstöringar. Detta är en stor framgång för rörelsen.

Läs mer om Keystone och Save Western Ghats Movement på deras hemsidor:
http://keystone-foundation.org
http://www.savethewesternghats.org

Läs hela programdokumentet här.