Vi gör Social Mobilisering

Skrivet av Praktikant

Den tredje december anordnade Sveriges Stadsmissioner en konferensdag om social mobilisering på Malmö Högskola. Svalornas praktikanter Elin och Tilda deltog under dagen, tillsammans med akademiker, allmänheten och representanter från olika civilsamhällesorganisationer.

Hösten 2015 har varit en ögonöppnare för många människor och organisationer i civilsamhället i samband med den stora flyktingströmmen, då många fått erfara att staten kanske inte längre kan tillgodose alla våra behov. Civilsamhällets roll i flyktingmottagandet har varit viktig och troligen kommer civilsamhället även i framtiden bli mer betydande i att bistå med delar av den välfärd som staten tidigare stått för, säger Marika Markovits som är Sveriges Stadsmissioners ordförande och inleder dagen.

För att klara detta behöver civilsamhället och dess organisationer både mer resurser och utrymme. Johan Gärde, religionssociolog vid socialvetenskapliga institutionen på Ersta Sköndal Högskola, beskriver dock att det idag är svårt för många organisationer och sociala projekt att hålla sig flytande ett längre tag i samhället. Därför kommer det i framtiden behövas många olika liksom nya typer av social organisering och mobilisering som överlever och som kan ta vid när gamla organisationer försvinner.

Många av konferensens talare betonade behovet av mobilitet, flexibilitet och allianser inom och mellan civilsamhällets organisationer framöver. Detta för att anpassa sig till ett hårdare samhällsklimat, bli starkare och få större inflytande över samhällsutvecklingen och välfärden. Oavsett fokusområden bör organisationer och rörelser som representerar olika identiteter, grupper och frågor agera tillsammans i gemensamma intressefrågor samt för gemensamma mål. Det är viktigt att socialt och politiskt arbete inte sker på bekostnad av någon annan rörelses handlingsutrymme.  Det är också i allianser och i en gemensam problem- eller målformulering vi är som starkast och kan nå hållbar social förändring.

Rami Al-Khamisi från Megafonen, ett projekt för att organisera unga människor i förorten, beskriver i ett panelsamtal om motstånd för social mobilisering att förändring sker när människor i civilsamhället känner att de är subjekt och inte objekt i samhällsutvecklingen. Människor behöver känna att det går att förändra samhällssituationen och få möjlighet att göra sin röst hörd. Vidare menar Al-Khamisi att media har stort inflytande över vilken bild av samhället som förmedlas, men att den mediala bevakningen idag är alltför homogen. Media måste tillåta och belysa flera parallella analyser av samhället, som tillsammans kan problematisera samhällsstrukturer och bidra till en mer mångfasetterad bild.

Svalorna arbetar sedan länge med att skapa gemensamma målsättningar kring tvärgående samhällsfrågor som genus, marginaliserade gruppers rättigheter och miljö både inom organisationen men också tillsammans med våra partnerorganisationer i Indien och Bangladesh. Svalornas interna såväl som externa partnerskap och intersektionella samarbeten i Sydasien är något vi är stolta över men också vill utveckla! Vi ser också ett behov av fler gemensamma initiativ och forum i Sverige. Det är vår uppfattning att samhällelig förändring bäst uppnås i långsiktiga samarbeten med flera olika aktörer. Det skapar en synergieffekt där resultatet blir starkare än summan av var individuell insats.

Tack alla medverkande under konferensen på Malmö Högskola, för en inspirerande dag! Svalorna ser fram emot fler sociala projekt inom rättvist och icke-diskriminerande påverkansarbete under 2016!

Text: Elin Carlsson och Tilda Wennerstål

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>