Personuppgifter

Svalorna Indien Bangladesh värnar om dina personuppgifter och gör allt för att behandla dem på rätt sätt. Det innebär att du som medlem, givare eller som i annat fall har kontakt med Svalorna tydligt ska bli informerad om hanteringen av dina personuppgifter när vi sparar dem i våra register eller system, i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

Svalornas integritetspolicy

Varför sparar Svalorna Indien Bangladesh mina personuppgifter?

När du ger en gåva till Svalorna Indien Bangladesh, köper något i vår webbshop, Second-Hand butik i Lund, anmäler dig till vårt digitala nyhetsbrev eller väljer att bli medlem, godkänner du att Svalorna Indien Bangladesh sparar dina personuppgifter, såsom namn, telefonnummer, e-post och adress. Vi sparar dessa som längst i 36 månader efter din senaste kontakt. Vi sparar dina personuppgifter för att kunna återkoppla till dig hur dina gåvor används, informera om vårt arbete och om kommande aktiviteter.

Vad är personuppgifter?

En personuppgift är varje upplysning som går att knyta till dig, så som exempelvis bilder, adress och telefonnummer.

Vad har vi uppgifterna till?

Vi hanterar dina personuppgifter bland annat för att:

  • du som medlem ska få kallelser till årsmöten där du har möjlighet att tycka till om och påverka inriktningen på verksamheten
  • du ska få medlemsutskick och inbjudningar till evenemang vi anordnar i din närhet
  • du ska få tematidningar, Svalebladet och/eller digitala nyhetsbrev med löpande information om vår verksamhet
  • föra intern statistik över medlemmar och givare

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Svalorna behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem eller gåvogivare hos oss. Svalorna lagra sedan dina personuppgifter i längst 36 månader, eller längre om det följer någon sådan skyldighet enligt lag. 

Hur sparar vi dina personuppgifter?

Svalorna Indien Bangladesh hanterar en del av dina personuppgifter i vårt medlems- och insamlingssystem. Det innehåller bland annat ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post.

När du väljer att prenumerera på Svalornas digitala nyhetsbrev godkänner du att vi skickar e-post till dig via vårt e-postsystem. När du ger en gåva till Svalorna Indien Bangladesh och lämnar din e-postadress och eventuellt ditt namn godkänner du att vi kontaktar dig.

Dina rättigheter

Svalorna Indien Bangladesh behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi härigenom tillhandahåller dig.

Du har enligt svensk lag rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du också rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, att dina personuppgifter ändras eller raderas, att invända mot behandlingen och rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter. En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@svalorna.org

Du har även rätt att vända dig till Datainspektionen / Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen. Svalorna önskar dock att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Behandling baserad på ditt samtycke

Svalorna är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Medlemskap och/eller månadsgivande i Svalorna är frivilligt och det är också lämnandet av dina personuppgifter. Om du dock inte lämnar dina personuppgifter kan Svalorna inte bevilja dig medlemskap eftersom Svalorna behöver personuppgifterna för de ändamål som framgår ovan.

Om du önskar att inte längre få medlemsutskick från oss kan du när som helst kontakta oss på info@svalorna.org och begära att vi stoppar utskicken.

Vill du veta mer?

Läs mer om dataskyddsförordningen hos Datainspektionen