De globala målen

De globala målen, också kallad Agenda 2030, antogs av världens ledare i 2015. Målen ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder. Totalt består agendan av 17 mål som i sin tur är uppdelade i 169 delmål, men flera av målen är beroende av och direkt kopplade till varandra. 

Agenda 2030 gäller för alla människor och länder och vi måste gemensamt arbeta för att nå dem. Vi har alla en viktig roll att spela för att ingen människa ska lämnas utanför. Svalorna jobbar mot ett flertal av de globala målen, men nedanstående mål har identifierats som de som vi bidrar till mest.

Mål för hållbart jordbruk

Mål 1 – Ingen fattigdom & Mål 2 – Avskaffa hunger

Svalorna arbetar för att fler ska få bättre förutsättningar att leva på sitt jordbruk och tillgången till en marknad att sälja sina produkter på – till ett skäligt pris. Vi arbetar också för att fler ska få tillgång till land att odla på, och att rätten att äga mark ska gälla alla.

Exempel från våra partnerorganisationer
Vår partnerorganisation Deccan Development Society (DDS) utbildar och stöttar småskaliga kvinnliga jordbrukare. MINI-nätverket (Millet Network of India) är ett initiativ av DDS, som har utvecklats till en allians av ett 15-tal partnerorganisationer som tillsammans jobbar med att sprida kunskap kring fördelarna med att odla olika traditionella grödor, så som hirs. Genom sitt arbete främjar MINI att makt över matproduktion och försörjning hamnar i de fattiga och marginaliserades egna händer, ett arbete som bidrar till minskad fattigdom och hunger.

Mål för jämställdhet

Mål 5 – Jämställdhet & Mål 10 – Minskad ojämlikhet

Svalorna jobbar bland annat för att kvinnor ska ha rätt att få utbilda sig och kunna skaffa sig en inkomst – något som höjer kvinnors status i såväl familjen som i samhället och ökar möjligheten för kvinnor att bli en aktiv part i beslutsfattande. Vi arbetar även för att allt våld mot kvinnor ska stoppas och för att förändra normer och attityder genom att utbilda såväl kvinnor som män.

Exempel från våra partnerorganisationer
Vår partnerorganisation Grameena Mahila Okkuta (Okkuta) arbetar för att förändra attityder i samhället kring kvinnors rättigheter. Genom självhjälpsgrupper och dialog med både kvinnor och män arbetar Okkuta för att skapa forum där det är möjligt att ta upp tabubelagda frågor som våld mot kvinnor och sexuella övergrepp. Vår partner Sabalamby Unnayan Samity erbjuder bland annat juridisk rådgivning och möjlighet för kvinnor att delta i olika forum där de kan påverka beslutsfattare och samhällets normer.

Mål för cirkulär ekonomi

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion

I Sverige arbetar Svalorna till stor del för att uppmuntra till en mer hållbar konsumtion och för att minska individers ekologiska fotavtryck. Det gör vi till exempel genom påverkansarbete inom våra olika nätverk, utbildningstillfällen och olika evenemang. När vi försöker sprida denna kunskap konkretiserar vi informationen med exempel från våra partnerorganisationer i Indien och Bangladesh för att belysa kopplingarna mellan våra konsumtionsvanor i Sverige och dess påverkan globalt. Att vi i Sverige tar ansvar för vår konsumtion är en viktig del av arbetet för klimaträttvisa!

Second hand-butik i Lund
Vi bidrar till Sveriges strategi för en cirkulär ekonomi genom vårt arbete med återbruk. I Lund driver vi en second hand-butik helt med ideella krafter som möjliggör för människor att handla mer hållbart, samt möjliggör vårt fortsatta arbete tillsammans med våra partnerorganisationer då överskottet går till vårt programarbete i Indien och Bangladesh.

Mål för klimatet

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Både i Indien och Bangladesh har klimatkrisen länge haft en tydlig påverkan på människors liv. Varmare klimat, kortare och mer intensiva regn respektive perioder av torka gör det allt svårare att bo kvar på landsbygden och livnära sig på jordbruk.

Exempel från våra partnerorganisationer
Vår partner BARCIK i Bangladesh arbetar bland annat för ökad mobilisering och organisering så att drabbade människor kan kräva sin rätt till katastrofstöd och få stöd i hur de kan stå emot klimatförändringar som påvkerar deras vardag.

Mål för miljön

Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald

Svalorna arbetar för att de som lever på landsbygden ska få tillgång till information om extrema väderleksförhållanden och få ta del av förebyggande insatser för att minska klimatets påverkan på boende och jordbruk. Vi arbetar även för att fler ska få utbildning om
ett hållbart jordbruk som inte skadar naturen och som kan stå emot klimatkrisen samt öka den biologiska mångfalden.

Exempel från våra partnerorganisationer
Vår partnerorganisation Keystone Foundation arbetar med hållbar försörjning genom att utbilda biodlare i hållbara odlingsmetoder. Deras arbete stärker ekosystemen och genererar inkomst och mervärde för lokalbefolkningen samtidigt som naturliga livsmiljöer skyddas och biologisk mångfald bevaras.

Mål för solidaritet

Mål 17 - Genomförande och globalt partnerskap

Svalorna arbetar där förändringen behövs som mest - tillsammans med de som själva är drabbade av fattigdom och orättvisor i Indien och Bangladesh. I Sverige arbetar vi som en del av den globala Emmaus solidaritetsrörelsen Emmausrörelsen och genom CONCORD Sverige, en plattform för organisationer som vill påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.

Foto: Cecilia Östman, Gabriella Johansson, Troy Enekvist,
Linnea Lundeborg & Hanna Lindqvist