Stötta de som drabbas hårdast av klimatkrisen - Ge en engångsgåva!

Svalorna Indien Bangladesh har i över 60 år arbetat med att bekämpa fattigdom, förtryck och exkludering i Indien och Bangladesh. Vi arbetar tillsammans med lokala organisationer för kvinnors rättigheter, matsuveränitet och miljö och klimat. Tillsammans med lokala organisationer gör vi det möjligt för människor att stå upp för sina rättigheter, att ta sig ur fattigdom och skapa sig ett bättre liv.

Ge en engångsgåva

Ditt bidrag är viktigt:

  • Fler kvinnliga bönder får tillgång till land att odla på och rätten att äga mark. Detta i sin tur leder till att fler människor kan ta kontroll över sin matproduktion, engagera sig i hållbart jordbruk och därigenom skaffa sig en inkomst.
  • Fler människor som lever på landsbygden får tillgång till information om extrema vädersituationer.
  • Fler människor får möjlighet till utbildning om ekologiskt jordbruk som inte skadar naturen och som kan stå emot klimatkrisen, exempelvis hirs som är en traditionell näringsrik gröda, som går att odla i den minst bördiga jorden och som även klarar av svåra väderförhållanden.

Genom att ge en engångsgåva blir du en del i kampen för klimaträttvisa och bidrar till att fler människor som lever på landsbygden får möjlighet att organisera sig för att få ta del av förebyggande insatser och stöd vid naturkatastrofer. Både i Indien och Bangladesh har klimatkrisen länge haft en tydlig påverkan på människors liv, där en majoritet av befolkningen får sin huvudsakliga försörjning från jordbruket. Det blir allt svårare att bo kvar på landsbygden och livnära sig på sitt jordbruk i takt med att klimatförändringarna ökar. Småbönder kämpar för sin existens samtidigt som förändrade väderförhållanden drabbar de mest utsatta hårdast med orkaner, översvämningar och torka.

Stöd vårt arbete

Stötta vårt arbete och att ge fler möjligheten att ta makten över sina liv - ett liv ut ur fattigdom och diskriminering.

Tillsammans för en hållbar och rättvis utveckling

Svalornas partnerorganisation Bangladesh Resource Centre for Indigenous Knowledge (BARCIK) arbetar för att främja betydelsen av lokal och inhemsk kunskap i hanterandet av naturresurser. Idag sträcker sig deras verksamhet över fem olika distrikt i Bangladesh och de arbetar framför allt med jordbruks- och miljöfrågor.

Tillsammans med Svalorna driver BARCIK ett projekt som syftar till att stärka landlösa-, små-, och marginaliserade jordbrukares rättigheter och skapa bättre förutsättningar till självförsörjning. Det görs genom att stödja lokala bondeorganisationer där bönder kan gå samman, stärka och stötta varandra och få stöd i att kräva sina rättigheter av beslutsfattare och andra viktiga aktörer. BARCIK erbjuder bland annat utbildningar inom klimatbeständigt jordbruk, bidrar till forskning inom adaptiva grödor och stödjer bönder i processen av att välja grödor som kan stå emot klimatförändringarna.