Svalornas partnerorganisation Keystone Foundation får erkännande från regeringen för sitt arbete i Indien.

Urfolk i Tamil Nadu får äntligen rätt till skogen

I Indien finns en lag som garanterar urfolk rätt att kommunalt bruka skogen där deras släkt har bott i flera generationer. Lagen ser till att skogen brukas på ett socialt och ekologiskt hållbart sätt, samtidigt som urfolk kan försörja sig genom traditionella försörjningsmöjligheter. Dock har det tagit lång tid för den indiska staten att faktiskt bevilja dessa skogsrättigheter för urfolk. Svalornas partnerorganisation Keystone har i många år kämpat på urfolkens sida, vilket nu har gett resultat.

Urfolk är förvaltare av världens biologiska och kulturella mångfald. Även om de bara står för cirka 5 procent av världens befolkning, hanterar de enligt FN:s avdelning för ekonomiska och sociala ärenden uppskattningsvis 20–25 procent av jordens landyta. Detta land sammanfaller med områden som rymmer 80 procent av planetens biologiska mångfald. Urfolk spelar därför en nyckelroll i ansträngningarna att skydda planeten och den biologiska mångfalden.

I bergskedjan Nilgiri i södra Indien har urfolk tagit hand om skogen i många generationer och besitter stor kunskap om hur man försörjer sig på skogens resurser samtidigt som man bevarar ekosystemet för framtida generationer. Till exempel praktiserar urfolk i regionen en traditionell form av biodling där honung samlas in från vilda bikupor som hänger under bergsklippor med hjälp av stegar och rep, vilket de sedan kan sälja för att tjäna en inkomst för sig och sina familjer.

Traditionell biodling i Nilgiris i Indien där vildhonung skördas från bergsklippor med stegar och rep.

Sedan 2006 har Indien garanterat urfolk laglig rätt till sin skog genom Forest Rights Act (FRA). Lagen garanterar både individuella och kollektiva skogsrättigheter för urfolk, men tyvärr har den inte implementerats i flera indiska stater, däribland Tamil Nadu.

Detta har Svalornas partnerorganisation Keystone Foundation längre arbetat för att förändra. Tillsammans med lokala grupper har Keystone tagit upp frågan på lokal, regional och nationell nivå. I Tamil Nadu blockerades lagen av högsta domstolen fram till 2017 då påtryckningar från civilsamhället ledde till att högsta domstolen ändrade sig och lagen kunde implementeras i staten.

Trots att lagen antogs 2006 har implementering av FRA dröjt i Tamil Nadu.  

Samtidigt saknades kunskap hos urfolk om hur man ansöker om individuella och kollektiva skogsrättigheter. Keystone har därför arbetat hårt med att sprida medvetenhet om lagen hos lokala grupper och utbilda kring ansökningsprocessen. Till exempel behöver man för kollektiva skogsrättigheter skicka med kartor över området för att visa på områden med ekologisk och social betydelse, vilket är en tidskrävande process. För att skynda på processen och se till att kartorna höll tillräckligt hög standard har Keystone både utbildat lokala volontärer i användningen av GPS och skapat kartorna med hjälp av ett GIS-system.

En karta som skapats med Keystones stöd för att ansöka om skogsrättigheter.

Inom ett år kunde Keystone se till att nästan alla urfolksgrupper som de stöttade fått tillgång individuella skogsrättigheter, men kollektiva skogsrättigheter beviljades inte. Distriktet ignorerade dessa ansökningar trots ständig dialog med urfolksgrupperna. Keystone tog kontakt med en riksdagsledamot med ansvar för Niligiri och övertalade honom att arrangera ett möte där statligt anställda samt civilsamhällsorganisationer och lokala urfolksgrupper bjöds in för att diskutera implementeringen av FRA i Tamil Nadu. Ledare från lokala urfolksgrupper beskrev hur lite som hade gjorts för att garantera deras rättigheter, vilket ledde till att riksdagsledamoten uppmanade till en snabbare implementering av lagen.

Keystone arrangerade ett flertal möten mellan urfolk och statligt anställda för att snabba på beviljandet av kollektiva skogsrättigheter.

I slutet av förra året gav Keystones arbete äntligen resultat och 27 lokala urfolksgrupper fick sina kollektiva skogsrättigheter erkända i Coimbatore i södra Indien. Förutom att garantera en trygg inkomst för urfolk i dessa områden innebär det också att 29 tempel och 3 traditionella begravningsplatser skyddas från exploatering. Detta är ett historiskt ögonblick för urfolk i Pillur och Tamil Nadu och nu förväntas mer kollektiva skogsrättigheter beviljas även i närliggande områden. Ramachandran M.G.  från Keystone, koordinator för Svalornas projekt, trycker på vikten av att stärka urbefolkningen för att åstadkomma förändring:

Vi ser att man måste agera kollektivt för att kunna påverka. Att ledare från lokala urfolksgrupper konfronterade staten för första gången var avgörande för att kollektiva skogsrättigheter skulle beviljas

 

Svalorna är stolta över vår partnerorganisation Keystones arbete för urfolks rättigheter och klimaträttvisa i Indien.

Vill du stötta detta arbete? Bli medlem!

 

Detta är en del av en serie om Keystones framgångar med skogsrättigheter i Indien och hur detta stärker urfolk i regionen. Läs del 2 här och del 3 här.