"Utrymmet för civilsamhället i Indien är litet och krymper. För kvinnliga daliter är utrymmet ännu mindre och även det krymper" säger Evidence grundare, Kathir Vincent Raj. Foto: Lovisa Arnmarker

Yttrandefriheten hotas när det demokratiska utrymmet minskar i Indien

Det demokratiska utrymmet minskar i världen och på flera håll har åtgärder vidtagits för att begränsa och tysta civilsamhällets röster. Detta sker även i Indien.

2020 infördelandetändringar i lagen om reglering av utländska bidrag (FCRA) vilket innebar nya regler och kriterier för att ta emot stöd från utlandet. Denna finansiering äroerhört viktigförmänniskorättsförsvarare som arbetar på lokal nivå och utei fält, men tillämpningen av lagen har lett till att många organisationer fått sina tillstånd indragna.Organisationer som arbetar med miljöfrågor och mänskliga rättigheter är särskiltutsatta.Lagen skapar även svårigheter och sätter press på de organisationer som fortfarandetar emotbidrag.    

SvalornaIndien BangladeshpartnerorganisationEvidencearbetar framförallt meddalitersrättigheter.De rapporterar att regeringen upplever dem som ett hot eftersomdearbetar med mänskliga rättigheterochnu använderFCRA-reglernatill att övervaka deras verksamhet och aktiviteter för att kontrollera att de inte sprider antinationellpropaganda.På grund av FCRA-reglerna får organisationenmindremedel att arbeta medvilket bland annat lett till att de haft svårt att bidra med katastrofhjälp under pandemin.Trots detta så har organisationen lyckats fortsätta med sitt viktiga arbete.Med Svalornas stöd har debland annat genomfört aktiviteter för att mobilisera och organiseradalitkvinnor, bidragit med juridisk hjälp och stöd ifall av genus- ochkastbaseratvåld och byggt upp påverkanskampanjer för attmotverkadiskriminering. De hararbetat för attstärkadaliterna, särskilt kvinnorna, på ett sätt som gör att de kan höja sin röst på egen hand mot alla former av diskriminering samt gett utbildningar inom rättsliga åtgärder och kring de välfärdsprogram som finns tillgängliga. 

Det minskade demokratiska utrymmet fortsätter dock att vara en utmaning ochdet ärinte bara yttrandefrihetensom hotas utanäven vissa människorätts-försvararesliv. Därför är detsärskilt viktigt attfortsätta stå upp för mänskliga rättigheter ochi dialog medcivilsamhällets olika organisationerarbeta förattstärka demokratin.   

Kvinnorna utbildas om sina rättigheter så de kan höja sin röst mot alla former av diskriminering. Foto: Evidence

Under hela oktober uppmärksammar vi tillsammans med andra organisationer inom CONCORD-nätverket demokrati genom olika aktiviteter såsom seminarier, en debattartikel och dialoger med beslutsfattare och myndigheter som bedriver biståndsprojekt. Demokratimånaden kommer att rundas av med en nylansering av rapporten Tag Plats! den 20 oktober. Denna rapport diskuterar civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till organisering och bidrar med rekommendationer kring hur den svenska regeringen, myndigheter och politiska partier kan stoppa den negativa utvecklingen.